Kontakt
Oferta specjalna

Czy zmiana podmiotu pozwoli na zachowanie w kosztach dotychczasowych kwot, łącznie z czynszem inicjalnym?

Jeżeli w Państwa sytuacji umowa została zawarta na okres stanowiący 40% normatywnego okresu amortyzacji, spełniono warunek do uznawania umowy za leasing operacyjny. Istotne będzie to, na jaki okres została zawarta umowa, a nie to, ile faktycznie trwała. Cesja uprawnień z umowy na inny podmiot nie pozbawia dotychczasowego leasingobiorcy prawa do zaliczenia w koszty dotychczas zapłaconych rat leasingowych. Natomiast odliczenia te będą musiały być rozliczone jako najem samochodu osobowego z uzupełnioną ewidencja przebiegu pojazdu.

 Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Samochody osobowe mają normatywny okres amortyzacji wynoszący 60 miesięcy (tj. 5 lat, gdyż roczna stawka amortyzacji dla tychże wynosi 20%). 40% z tego okresu wynosi więc faktycznie 24 miesiące. Jak sadzę warunki te przy zawieraniu umowy zostały zachowane.

Ponieważ w pytaniu podano iż przedsiębiorca rozliczył opłatę wstępna oraz kilka czynszów, to prawdopodobnie okres użytkowania nie przekroczy okresu 24 miesięcy.

Nie będzie więc spełniony warunek umożliwiający uznanie umowy za leasing operacyjny w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f.

Przepisy nie łączą z przypadkiem cesji uprawnień z umowy na inny podmiot (który wstępuje w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy) żadnych skutków podatkowych dla dotychczasowego korzystającego.

Poniesione wcześniej koszty z tytułu zapłaty dotychczasowych rat nie tracą swojego kosztowego charakteru. Były one poniesione w celu uzyskania przychodu i były opłatami w umowie leasingu. Mogą zatem stanowić koszty.

Samo dokonanie cesji uprawnień z umowy leasingu na inny podmiot nie łączy się zasadniczo z żadnymi skutkami podatkowym - ani wstecz, ani naprzód - dla dotychczasowego leasingobiorcy. Należy jednak zauważyć, że zawarta umowa nie będzie dla p.d.o.f. umowa leasingu. Skutkiem tego nie będzie jednak "wyrzucenie" z kosztów dotychczas zapłaconych rat.

Otóż zgodnie z art. 23l u.p.d.o.f. do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 23b ust. 1 pkt 2 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 11, 22 i 23, dla umów najmu i dzierżawy.

Oznacza to, że umowę zawarta jako umowę leasingu należałoby potraktować jako umowę najmu samochodu. Koszty opłat czynszowych ponoszonych w takiej umowie (uznanej już za leasing) byłyby nadal kosztem podatkowym. Jedyną w zasadzie negatywną konsekwencją omawianej operacji byłoby to, że trzeba byłoby wstecznie zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i rozliczyć poniesione już koszty eksploatacji samochodu za pomocą kilometrówki.

Ograniczenia związane z rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym podatnika (art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.) nie dotyczą bowiem samochodu używanego w leasingu (art. 23 ust. 3b u.p.d.o.f.), natomiast odnoszą się do samochodu będącego przedmiotem najmu.

 

 Marek Jurek

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego organizowanych przez Uniwersytet Łódzki oraz studiów podyplomowych w zakresie Doradztwa podatkowego organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi . Wieloletni pracownik Kancelarii Doradcy Podatkowego.

Data publikacji: 30/09/2013

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1183

zła odpowiedź

376

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.