Kontakt
Oferta specjalna

W jaki sposób rozliczyć w kosztach wcześniejszy wykup samochodu z leasingu?

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności medycznej. Działalność jest zwolniona z VAT, a księgowość prowadzona jest w formie PKPiR. W 2012 r. zawarta została umowa leasingu operacyjnego dotycząca samochodu osobowego. Pierwotny okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy. Obecnie rozważana jest możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, tj. po upływie 26 miesięcy. W takim przypadku cena wykupu wyniesie ok. 8000 zł. Po zakończeniu obecnej umowy leasingu i wykupie samochodu, planowane jest zawarcie nowej umowy leasingowej na nowy samochód osobowy. W związku z tym, planuję ująć wykupiony samochód w cenie wykupu, tj. ok. 8000 zł, w ewidencji wyposażenia i jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż po upływie 1-2 miesięcy od daty wykupu (czas potrzebny na zawarcie nowej umowy leasingu) samochód zostanie wycofany z działalności gospodarczej do majątku osobistego z przeznaczeniem na cele prywatne, nie związane z działalnością gospodarczą. Samochód nie będzie w najbliższym czasie sprzedany.

PYTANIE:

Czy powyższe ujęcie wykupu samochodu jest prawidłowe, jeśli nie to w jaki sposób powinien zostać zaewidencjonowany w PKPiR wykupiony samochód?

Jakie skutki podatkowe rodzi wycofanie samochodu do majątku osobistego?

Czy w momencie wycofania samochodu do majątku osobistego powstanie przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ:

Przedstawione w pytaniu rozliczenie podatkowe wykupu pojazdu z leasingu należy uznać za prawidłowe. Wycofanie pojazdu z działalności do majątku osobistego podatnika pozostanie neutralne podatkowo. Przychód podatkowy powstanie w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z firmy.

 W związku z rozwiązaniem umowy leasingu przed upływem terminu wskazanego w umowie leasingobiorca będzie obowiązany uiścić leasingodawcy kwotę końcową (wykupu). Gdyby przedmiot umowy leasingu (samochód osobowy) miał być dalej wykorzystywany w działalności gospodarczej leasingobiorcy przez okres przekraczający rok, powstałaby konieczność ujęcia go w ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia amortyzacji. Wartością początkową tego środka trwałego byłaby właśnie cena, jaką leasingobiorca uiścił przy wykupie pojazdu.

Z pytania wynika jednak, że po wykupie planowane jest wycofanie pojazdu z jednoosobowej działalności gospodarczej do majątku podatnika. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. - amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f., zwane środkami trwałymi.

Oznacza to zatem, że pojazd, który w niedługim czasie po wykupie ma zostać wycofany z działalności, nie będzie stanowił środka trwałego. Podatnik nie musi zatem wprowadzać go do ewidencji środków trwałych i całą jego wartość może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia. Powstanie jednak konieczność ujęcia przedmiotowego pojazdu w ewidencji wyposażenia. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) ewidencja ta obejmuje wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł. Przez wyposażenie, w myśl rozporządzenia, należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

Wycofanie pojazdu do majątku osobistego podatnika pozostanie obojętne podatkowo. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 29 października 2012 r., IBPBI/1/415-916/12/WRz. Stwierdził on, że: "Czynność wycofania składnika majątku (ww. obiektu) z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Poprzez tą czynność nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego".

Należy jednak mieć na uwadze, że przychód podatkowy powstanie, jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż tego pojazdu w ciągu 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności. Wynika to z art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. W takim przypadku sprzedaż samochodu należałoby rozliczyć jako przychód z działalności gospodarczej.

 

Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw

 Doradca podatkowy (nr wpisu 06454) z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych. Stały współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Współautor książki „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST”.

 

Data publikacji: 02/10/2013

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1601

zła odpowiedź

348

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.