Kontakt
Oferta specjalna

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą cesja leasingu finansowego?

PYTANIE

Leasingobiorca zawarł umowę leasingu finansowego. Część kapitałowa to wartość 90.000 zł do tego opłata końcowa to 900 zł. wprowadziliśmy wartość początkową środka trwałego u leasingobiorcy (korzystającego) w wysokości 90.900 zł. Dokonywaliśmy odpisów amortyzacyjnych co miesiąc. Okres amortyzacji wynosi 5 lat (samochód). Okres leasingu 4 lata. Po dwóch latach korzystający dokonał cesji praw z leasingu finansowego na inny podmiot. Otrzymał fakturę korygującą na niespłaconą cześć leasingu (cześć kapitałowa po korekcie wyniosła 45.340,28 zł).

Czy niezamortyzowaną część środka trwałego można ująć w kosztach podatkowych?

Czy niezapłaconą część kapitałową należy ująć w przychodach?

Czy też nic nie należy rozliczać w kosztach i w przychodach?

Jednak wtedy okaże się, że w rzeczywistości spłacana rata kapitałowa była wyższa niż amortyzacja miesięczna i ta różnica, pomimo dokonanego wydatku, nie będzie stanowić kosztów podatkowych.

Ta różnica wynika bowiem z tego, że rata kapitałowa została rozłożona na 4 lata okresu leasingu, a amortyzacja na lat 5 i dodatkowo korzystający wpłacił zaliczkę w wysokości 26.443,19 zł netto.

ODPOWIEDŹ

Istotą cesji umowy leasingu jest przejęcie przez osobę trzecią (nowego korzystającego) ogółu praw i obowiązków z niej wynikających.

Cesja umowy leasingu jest możliwa pod warunkiem, że zgodzi się na nią finansujący. Nie każda firma leasingowa umożliwia cesję umowy na nowego korzystającego. Niektóre z nich wymagają zakończenia i rozliczenia umowy z dotychczasowym korzystającym, a następnie zawierają nową umowę z kolejnym korzystającym.

Opierając się na treści pytania należy uznać, że w analizowanej sytuacji mamy do czynienia z cesją umowy leasingu.

Prawodawca zastrzegł, iż w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. W konsekwencji przepisy te dopuszczają cesję umowy leasingu bez negatywnych implikacji dla jej stron. Oczywiście, aby tak było musi być wypełniony warunek, że w ramach takiej cesji zmieniła się wyłącznie strona umowy.

Założyć również można, że cesja umowy leasingu spełnia ww. warunek, tzn., że w jej wyniku doszło do zmiany wyłącznie stron umowy.

Jednocześnie wskazać należy, że obowiązujące przepisy nie wskazują wprost rozwiązania dla powstałych w sprawie wątpliwości. W badanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych jest niższa od faktycznie zapłaconych rat czynszu.

Zgodnie zprzepisami, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że straty niepokryte odpisami amortyzacyjnymi stanowią koszt uzyskania przychodu. Można uzasadnić, że stratę można tutaj utożsamiać z nadwyżką nakładów na środek trwały nad sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Nie ulega przy tym wątpliwości, że składniki majątku wykorzystywane przez leasingobiorcę w ramach leasingu finansowego stanowią dla tego podmiotu środek trwały.

W konsekwencji niezamortyzowaną wartość środka trwałego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie w mojej ocenie – jeżeli w związku z cesją umowy leasingu – po stronie dotychczasowego korzystającego nie powstaje roszczenie o zapłatę, nie mamy do czynienia z przychodami z działalności gospodarczej. Tymi ostatnimi są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W zaistniałym stanie faktycznym – na co wskazuje treść pytania – dotychczasowy leasingobiorca, w związku z cesją umowy leasingu na podmiot trzeci nie ma roszczeń o zapłatę jakiejkolwiek kwoty ani względem leasingodawcy, ani wobec nowego korzystającego.

Jednocześnie wobec braku interpretacji podatkowych odnoszących się do ww. zagadnień, a w szczególności kwestii kwalifikacji prawno-podatkowej niezamortyzowanej części leasingowanego środka trwałego radziłbym wystąpić do właściwej izby skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa.

 

Data publikacji: 27/01/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

317

zła odpowiedź

306

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.