Kontakt
Oferta specjalna

Jak w PKPiR dokonać rozliczenia leasingu finansowego?

PYTANIE

Jak rozliczać co miesiąc w PKPiR leasing finansowy?
Jest to samochód osobowy, używany, opłata wstępna to 18.800 zł, rat 47 po około 2000 zł (kapitał oraz odsetki są podane). 
Czy można amortyzować samochód przez 47 miesięcy, czy tylko 30 lub 60?

ODPOWIEDŹ

Kosztem korzystającego będą odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Moment ich naliczenia zależy od tego, czy podatnik zdecydował się na dokonywanie odpisów w równych ratach co miesiąc, co kwartał, czy na koniec danego roku. Opłaty leasingowe (część odsetkowa) będą kosztem w momencie poniesienia.

UZASADNIENIE

W przypadku leasingu finansowego, do przychodów finansującego (leasingodawcy), i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego (leasingobiorcy) nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez
finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu;
3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej.

Oznacza to zatem, że w przypadku leasingu finansowego korzystającemu (leasingobiorcy) przysługuje prawo amortyzowania przedmiotu leasingu. Wydatki związane z opłatami leasingowymi, w części w jakiej stanowią spłatę wartości
początkowej tego środka trwałego (część kapitałowa), zaliczane są do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej wartości początkowej. Bezpośrednio do kosztów można natomiast zaliczyć opłaty stanowiące część odsetkową, tj. tę część, która stanowi przychód u finansującego (leasingodawcy).

Zazwyczaj z umowy leasingowej wynika, jaką część opłaty wstępnej czy raty leasingowej stanowi część kapitałowa, a jaką część odsetkowa. Na tej podstawie podatnik odpowiednio dokonuje rozliczenia. Część odsetkową rozlicza w kosztach. Natomiast pozostała część kształtuje wartość początkową środka trwałego - i w koszty księgowany jest odpis amortyzacyjny.

Do amortyzacji stosuje się ogólne zasady. Podatnicy mogą zatem dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Jeśli chodzi o czas trwania amortyzacji,
podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych wynosi 20%. Przy jej zastosowaniu czas trwania amortyzacji wyniósłby 5 lat (60 m-cy). Jeżeli środek trwały używany byłby bardziej intensywnie w stosunku do warunków
przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, stawkę tę można by podwyższyć maksymalnie o współczynnik 1,4 - mówi o tym art. 22i ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. Stawka amortyzacji wyniosłaby wtedy 28%, a zatem podatnik dokonywałby amortyzacji przez ok. 3,5 roku (42 miesiące). Współczynnik podwyższający stawkę amortyzacyjną nie może być wyższy niż 1,4. Może być zatem niższy niż ta wartość, co odpowiednio wydłuży okres amortyzacyjny o kolejne miesiące (np. współczynnik 1,3 - czas trwania amortyzacji ok. 46 miesięcy). 

kosztów nie stanowią odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z
dnia przekazania samochodu do używania. Obliczona proporcjonalnie część odpisu nie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych.

Dodatkowo należy zauważyć, że leasing finansowy jest obecnie bardzo problematyczny z uwagi na konieczność dokonywania korekt. Wpłata własna stanowi spłatę części wartości początkowej, wobec czego nie może być zaliczona do kosztów uzyskania, tylko podlega amortyzacji. Jeżeli jednak wpłata własna obejmowałaby w części opłaty niestanowiące spłaty kapitału, mogłaby w tej części być zaliczona do kosztów uzyskania.

Autor: Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw

Data publikacji: 04/03/2016

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

382

zła odpowiedź

370

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.