Kontakt
Oferta specjalna

Czy spółka może korzystać z uproszenia jakie obowiązuje od 23 września 2015 r. i zaliczać bilansowo do kosztów opłatę wstępną oraz w kolejnych latach raty leasingowe?

PYTANIE

Spółka w grudniu 2015 r. w ramach leasingu operacyjnego (zapis w umowie, iż finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych) korzysta z samochodu osobowego na okres 2,5 roku.

Czy spółka może korzystać z uproszenia jakie obowiązuje od 23 września 2015 r. dot. statusu jednostki małej jaką jest spółka i zaliczać bilansowo do kosztów opłatę wstępną na koncie zespołu 4 oraz w kolejnych latach raty leasingowe, czy musi dokonać czynnych rozliczeń międzyokresowych opłaty wstępnej oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w leasingu?

Czy wartością w środkach trwałych powinna być suma wartości wstępnej, rat leasingowych i wartości wykupu czy inna?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli spółka spełnia odpowiednie warunki to nie musi przedmiotu leasingu wprowadzać do ewidencji środków trwałych i amortyzować, tylko może ujmować opłaty i raty leasingowe w kosztach.

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1)  przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;

2)  zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;

3)  okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;

4)  suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;

5)  zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;

6)  przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;

7)  przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 6 u.o.r. jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1)  17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2)  34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- oraz jednostki samorządu terytorialnego 

Data publikacji: 18/12/2016

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

197

zła odpowiedź

183

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.