Kontakt
Oferta specjalna

Czy każda zmiana umowy leasingu po dacie wejścia w życie ustawy zmieniającej, będzie skutkować koniecznością stosowania nowych przepisów podatkowych obowiązujących po 1.01.2019r.?

Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu w październiku 2018r., a więc przed wejściem w życie zmian w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019r.

         Pytanie:

Czy każda zmiana umowy leasingu (zawarta w formie aneksu) po dacie wejścia w życie nowych przepisów, np. dotycząca zmiany numeru VIN samochodu, adresu siedziby leasingobiorcy czy nazwy firmy leasingobiorcy (omyłkowo wpisanej do pierwotnej umowy przez pracownika firmy leasingowej) będzie skutkować koniecznością stosowania nowych przepisów podatkowych obowiązujących po 1.01.2019r.?

Odpowiedź:

Choć przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowych rozliczeń samochodów osobowych w podatkach dochodowych nie weszły jeszcze w życie (czekają tylko na podpis Prezydenta) jest niemal pewne, że wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z uchwalonymi przez Senat przepisami, a dokładnie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ,,ustawą zmieniającą’’:

1. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przez dniem 1 stycznia 2019 r. stosować będzie się przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Natomiast do umów ww. rodzajów umów, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosować będzie się przepisy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zmieniającą, czyli zgodnie z nowymi zasadami.

 Co istotne, ostatecznie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia czasowego stosowania obecnych regulacji w przypadku umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowanych przepisów, leasingobiorcy, którzy zawarli umowę leasingu do dnia 31 grudnia 2018 r. mieli mieć możliwość rozliczania umów leasingu na obecnych zasadach tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. Z uwagi na poważne wątpliwości co do konstytucyjności takiego rozwiązania ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia takiego zapisu do ustawy zmieniającej. W konsekwencji osoby, które do dnia 31 grudnia 2018 r. podpiszą umowę leasingu będą mogły korzystać z dotychczasowych regulacji aż do końca umowy leasingu (lub do jej zmiany).

Mając na uwadze brzmienie art. 8 ustawy zmieniającej należy wskazać, iż z punktu widzenia możliwości stosowania obecnych zasad rozliczania w podatkach dochodowych umów leasingu decydujące znaczenie ma data zawarcia umowy, a nie data przekazania pojazdu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie przedmiotu leasingu. W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu. Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu działanie takie może być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego (podlegające klauzuli ogólnej).


W praktyce mogą pojawić się sytuacje, w których po 1 stycznia 2019 r. nastąpi konieczność dokonania zmian w umowach zawartych przed dniem 31 grudnia 2018 r. W tym momencie podatnicy staną przed problemem na jakich zasadach mają rozliczać dla potrzeby podatków dochodowych wydatki poniesione w związku z zawartą umową leasingu. Czy wszystkie zmiany w umowie leasingowej: i te zmieniające wartość raty leasingowej, i te które wpływu na jej wysokość nie mają, skutkować będą koniecznością jej rozliczenia na nowych zasadach, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.?

Problem polega na interpretacji zwrotu zawartego w cytowanym wyżej art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej, tj.
„zmiana lub odnowienie” umowy leasingu. Nie zostało bowiem sprecyzowane przez ustawodawcę, co jest ową zmianą bądź odnowieniem umowy leasingu, jakie zmiany tych umów będą skutkowały obowiązkiem stosowania nowych przepisów. Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika jednoznacznie, iż wystarczy jakakolwiek zmiana umowy leasingu, również taka, która nie będzie miała wpływu na wysokość raty leasingowej, by konieczne było stosowanie nowych regulacji. Wskazać należy, iż w przeszłości z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na gruncie podatku od towarów i usług. Wówczas Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, iż zmianami treści umów leasingowych skutkującymi koniecznością stosowania nowych przepisów o VAT były wyłącznie te, które wpływały na wysokość sumy rat leasingowych, i to też tylko takie, które skutkowały wzrostem tej sumy.

W mojej ocenie zasady interpretacji przepisów zaproponowane przez Ministra Finansów w zakresie podatku VAT powinny zostać uwzględnione również w toku wykładni przepisów o podatkach dochodowych. Nie mniej jednak trzeba wyraźnie podkreślić, iż nie ma żadnej pewności, że Minister Finansów zajmie identyczne stanowisko w zakresie już niedługo wchodzących w życie rozwiązań w zakresie podatków dochodowych. Literalna wykładania ww. przepisu prowadzi natomiast do wniosku, iż każda zmiana umowy leasingu dokonana po dniu 1 stycznia 2019 r., również ta nie mająca wpływu na wysokość rat leasingowych, automatycznie prowadzić będzie do konieczności zastosowania nowych zasad rozliczania w podatkach dochodowych rat leasingowych. Nie ma bowiem pewności, że w zakresie opodatkowania podatkami dochodowymi MF przyjmie podobne rozwiązanie jak w podatku VAT.

 

Autor: Tomasz Kaczyński

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11008). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Mławie i Izby Skarbowej w Olsztynie, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z szacunkowym określaniem podstaw opodatkowania, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Warszawie oraz Olsztynie.

Data publikacji: 05/11/2018

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

816

zła odpowiedź

713

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor1@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.