Kontakt
Oferta specjalna

Regulamin używania samochodu służbowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej

regulamin

Regulamin używania samochodu służbowego wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej

§ 1.

Pracownik zobowiązany jest do użytkowania samochodu służbowego, dalej Samochód, zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, przepisami wewnętrznymi obowiązującymi
u Pracodawcy, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane.

§ 2

Pracownik zobowiązuje się do używania Samochodu wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych (do działalności gospodarczej Pracodawcy), co potwierdza w ewidencji przebiegu pojazdu.

§ 3

Pracownikowi nie wolno korzystać z Samochodu do celów prywatnych.

§ 4

Pracownik nie może użyczać Samochodu osobom trzecim, bez uprzedniego uzyskania na to zgody bezpośredniego przełożonego.

§ 5

1. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za Samochód powierzony mu przez Pracodawcę na zasadach odpowiedzialności za mienie powierzone określonych w rozdziale III Kodeksu pracy.

2. W razie niepokrycia przez ubezpieczyciela szkody powstałej z winy Pracownika, lub pokrycia przez ubezpieczyciela jedynie części takiej szkody Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu Pracodawcy kwoty stanowiącej równowartość kwoty niepokrytej przez ubezpieczyciela. W takim wypadku Pracownik zobowiązany jest do pokrycia szkody powstałej w wyniku utraty przez Pracodawcę posiadanych w dniu przyjęcia samochodu przez Pracownika zniżek na składki OC/AC. Wysokość szkody ustala się w wysokości składki zwiększonej przez ubezpieczyciela należnej do czasu uzyskania przez Pracodawcę zniżek sprzed szkody spowodowanej przez Pracownika.

§ 6

1. Miejscem parkowania Samochodu jest parking znajdujący się na terenie siedziby Pracodawcy lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności.

2. W przypadku, gdy ustalona przez Pracodawcę godzina wyjazdu/powrotu Samochodem z podróży służbowej przypada przed godz. …...... lub po godz. .......… Pracownik może parkować Samochód na posesji lub w garażu znajdujących się w posiadaniu Pracownika.

3. W jazdach lokalnych i jazdach zamiejscowych bez noclegu Pracownik zobowiązany jest korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do parkowania.

4. W jazdach zamiejscowych z noclegiem Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie ze strzeżonych miejsc parkingowych.

§ 7

Koszty eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem Samochodu (w szczególności koszty paliwa, przeglądów serwisowych, wymiany opon, napraw, mycia i czyszczenia) są pokrywane przez Pracodawcę.

§ 8

1. Pracownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Właściwie wypełniona ewidencja przebiegu pojazdu powinna być przekazywana przez pracownika do Działu Kadr najpóźniej do 3. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

3. Dane podane we wspomnianej ewidencji podlegają weryfikacji za pomocą zainstalowanych w aucie urządzeń GPS.

§ 9

Naruszenie zasad użytkowania Samochodu oraz prowadzenia ewidencji przebiegu może skutkować m.in. nałożeniem na Pracodawcę grzywny, za którą Pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Data publikacji: 06/03/2016

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.