Kontakt
Oferta specjalna

Jak odzyskać odsetki za faktury płacone po terminie?

5594e295e9de5a027464e2c31c50d49f371.jpg

"Spółka chce pozwać kontrahenta o spłatę odsetek za faktury płacone po terminie. Mimo, że w większości faktur termin płatności wynosił 60 dni, jest możliwość odzyskania odsetek już od 31 dnia po dacie sprzedaży."

"Dla uproszczenia przyjmijmy, że każda faktura miała termin płatności 60 dni, każda była płacona 80 dnia. Muszę policzyć odsetki (ustawowe? jaka wysokość, 10% czy 13%?) od 31 dnia do 60 dnia, a później (podatkowe? 10 czy 13?) od 61 dnia do 80 dnia i tak za każdą fakturę? Jeżeli kontrahent płacił za faktury nie chronologicznie, przykładowo najpierw za dziesiątą, później za setną (wiem, wtedy nie mógłby za każdą płacić 80 dnia ale to bez znaczenia), później za pierwszą itd., to mam przyporządkować kwoty fakturom, których dotyczą płatności, czy chronologicznie, na zasadzie pierwsze weszło, idzie na poczet pierwszej faktury? Dodam, że każda faktura jest na inną kwotę, z kolejnej zapłaty część idzie na "dopłacenie" reszty pierwszej faktury i "rozpoczęcie" spłacania kolejnej itd? Są tu jakieś konkretne artykuły ustaw?"

Zawsze można żądać zapłaty odsetek od nieterminowo zapłaconych należności. Zazwyczaj odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu wymagalności świadczenia. np. jeżeli termin płatności faktury przypadał na 23 czerwca 2014 r. to odsetki liczymy od dnia 24 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty.

Natomiast w przypadku faktur, których termin płatności wynosi powyżej 30 dni (w tym przypadku 60 dni), jeżeli transakcja handlowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową oraz jeżeli wyłącznymi stronami transakcji handlowych są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);

2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

4) (uchylony);

5) osoby wykonujące wolny zawód;

6) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

7) podmioty zagraniczne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z późn.zm.2).

 

Wówczas zastosowanie ma ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W myśl tej regulacji prawnej wierzyciel ma prawo żądać odsetek ustawowych naliczanych począwszy są od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Jeżeli po upływie 60 dni kontrahent nadal nie zapłaci, przedsiębiorca będzie mógł naliczać odsetki za zwłokę jak dla zobowiązań podatkowych (w wysokości 11,5%), również pomocne w tym przypadku są kalkulatory.

Natomiast, jeżeli chodzi o zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużnika na poczet zaległości z tytułu niezapłaconych faktur, to dłużnik ma prawo wskazać na jakie zobowiązanie będzie zaliczona wpłacana przez niego kwota, (w praktyce przejawia się to wskazaniem w tytule przelewu numeru faktury) wówczas powinien Pan jako wierzyciel zaliczyć taką wpłatę według polecenia dłużnika w szczególności na należności uboczne czyli odsetki i należność główną. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, Pan jako wierzyciel może zaliczyć taką wpłatę na dowolnie wybraną przez siebie fakturę, to zaliczenie będzie wiążące dla dłużnika wtedy, gdy przyjmie on pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów. Wówczas dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu (art. 451 § 2 Kodeksu cywilnego). Przyjmuje się, że dłużnik może odmówić przyjęcia pokwitowania ze wskazanym w nim przez wierzyciela sposobem zaliczenia wpłaty. W takiej sytuacji dłużnik ma ponownie możliwość wskazania, na poczet którego długu wpłata ma zostać zaliczona. Na temat tej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dn. 11.10.2005 r., sygn. akt: I ACA 746/2005. Uznał, że między spełnieniem świadczenia przez dłużnika, który nie wskazał, na poczet którego z wielu długów dokonał zapłaty, a wystawieniem przez wierzyciela pokwitowania powinno zachodzić bezpośrednie następstwo czasowe. W przeciwnym razie należy przyjąć, że żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wyboru przewidzianej w art. 451 K.c.

W sytuacji gdy ani dłużnik ani wierzyciel nie złożyli żadnego oświadczenia o zaliczeniu wpłaty na określony dług wówczas w myśl Kodeksu cywilnego (art. 451 § 3), dług zaliczany jest na należność wymagalną, czyli fakturę której termin płatności już upłynął, a jest już kilka wymagalnych należności, wówczas wpłatę zalicza się na poczet najbardziej wymagalnej należności czyli na fakturę z wcześniejszą datą zapłaty aż do jej całkowitej spłaty.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2013 r. poz. 403.

Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121.

 

Źródło: biznes.onet.pl

Data publikacji: 11/09/2014

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.