Kontakt
Oferta specjalna

Leasing auta w firmie po 1 stycznia 2019r.

9

Przedsiębiorcy korzystający z firmowego samochodu zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, od 2019r. zaliczą do kosztów tylko 75% wszystkich wydatków i przez to zapłacą większy podatek dochodowy. Takie są plany Ministerstwa Finansów w projekcie zmian w przepisach podatkowych, przekazanych do prac sejmowych, które mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Nie wszyscy biznesmeni jednak stracą - ci korzystający z leasingu operacyjnego samochodów o wartości do 150 tys. zł będą mogli nadal wliczyć 100% opłat leasingowych w koszty.   

W 2014r. wprowadzone zostały zmiany przepisów o podatku VAT, obowiązujące do dziś, w ramach których możliwość oraz wysokość odliczenia podatku od towarów i usług jest uzależniona od sposobu używania auta firmowego:

 1. Jeśli auto jest wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą, wówczas można odliczyć 100% VAT naliczonego na fakturach związanych z nabyciem, leasingiem, najmem czy eksploatacją samochodu. Wymagane jest wówczas prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.
 2. Jeśli samochód jest użytkowany w tzw. celach mieszanych (a więc i prywatnych), możliwe jest odliczenie jedynie 50% podatku VAT, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu.

Wszystko na to wskazuje, że podobne rozwiązanie zostanie wdrożone od przyszłego roku także dla podatku dochodowego w firmie (zarówno PIT jak i CIT). Szczegóły planowanych zmian znalazły się w projekcie przedłożonym do sejmu 25.09.2018r. przez Ministerstwo Finansów.

Dotychczas praktycznie wszyscy przedsiębiorcy zaliczają do kosztów podatkowych 100% wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych nawet, jeśli są one wykorzystywane także w celach prywatnych. Dzieje się tak, ponieważ brakuje regulacji, które w sposób jednoznaczny opisywałyby zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku prywatnego korzystania z auta firmowego.

Ministerstwo Finansów uzasadnia więc potrzebę wprowadzenia w/w zmian koniecznością ujednolicenia zasad rozliczeń podatków (VAT i dochodowego) w kontekście używania samochodów osobowych w firmie i obiektywnie rzecz ujmując, trudno nie przyznać mu racji, tym bardziej że podobne rozwiązania funkcjonują już od wielu lat w innych krajach UE. Na proponowanych przez MF zmianach stracą więc tak naprawdę Ci przedsiębiorcy, którzy użytkują auta zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, a tych jest z pewnością zdecydowana większość.

Nowe przepisy wprowadzają dawno już nie zmieniany (od 2001r.) limit amortyzacji samochodu osobowego z 20.000 euro (równowartość ok. 86.000 zł) do 150.000 zł. Analogicznie ten sam limit 150 tys. będzie uwzględniany przy zaliczaniu w koszty składki ubezpieczenia auta. Dla samochodów elektrycznych w/w limit wyniesie 225 tys. zł.

Pomimo zwiększonego limitu amortyzacji biznesmeni nie zawsze będą mogli w całości zaliczyć do kosztów wydatków związanych z nabyciem auta. Zgodnie z planowanymi zmianami, tylko 75% faktycznie poniesionych nakładów będzie stanowić koszty uzyskania przychodów. Ta zmiana jest najbardziej niekorzystna, ponieważ ograniczenie 75% dotyczyć będzie wszystkich wydatków związanych z samochodem, nie tylko jego nabycia. Są to przede wszystkim:

 • Odpisy amortyzacyjne auta (sfinansowanego zarówno gotówką, jak i kredytem, pożyczką czy leasingiem finansowym)
 • Koszty serwisowania samochodu (przeglądy i naprawy),
 • Paliwo i inne płyny eksploatacyjne,
 • Zakup, serwis i wymiana opon,
 • Myjnia i inne wydatki.

Wspomniany limit 150 tys. zł będzie także obowiązywał dla opłat związanych z leasingiem operacyjnym, najmem czy dzierżawą z tym, że wydatki leasingowe będzie można zaliczyć w 100% do kosztów podatkowych bez względu na to, czy auto będzie używane tylko na cele służbowe czy mieszane. Jedynie opłaty związane z serwisowaniem czy eksploatacją auta (o ile będą zawarte w umowie leasingu) będą podlegały ograniczeniu do 75%. To oznacza, że dla przedsiębiorców, którzy leasingują samochody o wartości do 150 tys. (a takich jest zdecydowana większość) leasing samochodu osobowego będzie wciąż tak samo opłacalny podatkowo jak dotychczas. Stracą jedynie użytkownicy luksusowych aut o wartości powyżej nowego limitu amortyzacji - będą mogli odliczyć od przychodów część opłat leasingowych przeliczonych proporcjonalnie do limitu 150 tys. zł.

 

Warto zwrócić uwagę, że aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają przedsiębiorcom możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 100% wszystkich opłat leasingowych bez jakichkolwiek limitów - jest to opłacalne szczególnie w przypadku leasingu drogich luksusowych samochodów pow. 150 tys. zł. Trzeba się jednak pospieszyć - z dotychczasowych przepisów można skorzystać pod warunkiem zawarcia umowy leasingu do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1.01.2019r. Jeśli zdecydujemy się na leasing jeszcze w tym roku, będziemy mieli możliwość korzystania z obecnych zasad aż do końca trwania umowy leasingu, nawet jeśłi będzie ona zawarta np. na 5 czy 7 lat! 

 

Podsumowanie planowanych przez MF zmian:

 

 1. Tylko 75% wydatków na służbowe auto zaliczane będzie do kosztów - w przypadku wykorzystywania go w celach firmowych i prywatnych.
 2. 100% wydatków zaliczane będzie w koszty - jeśli auto będzie wykorzystywane wyłącznie w celach firmowych (wymagana szczegółowa ewidencja przebiegu - tak jak w VAT od 2014r.)
 3. Auto prywatne wykorzystywane w celach służbowych - możliwe będzie zaliczenie w koszty tylko 20% wydatków (dotychczas 100% do limitu kilometrówki). 
 4. Zmiana limitu amortyzacji z 20 tys. euro na 150 tys. pln. (ten sam limit również w przypadku rozliczenia w koszty ubezpieczenia).
 5. Limit amortyzacji będzie miał zastosowanie także przy zaliczeniu do kosztów opłat leasingu operacyjnego - przy samochodzie o wartości pow. 150 tys. - najbardziej stracą klienci drogich luksusowych samochodów.
 6. Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy będą nadal w 100% kosztem do  wartości limitu 150 tys. zł. - z wyjątkiem kosztów związanych z eksploatacją czy serwisem auta (75%).
 7. Auta prywatne pracowników używane w celach firmowych - nadal będzie obowiązywać kilometrówka (bez zmian).
 8. Przepisy przejściowe - w przypadku zawarcia umowy leasingu do dnia wejścia w życie ustawy (1.01.2019r.), dotychczasowe przepisy mają zastosowanie do końca trwania umowy leasingu. Od początku 2019r. - mają zastosowanie wyłącznie nowe przepisy.

 


grz5  Grzegorz Olszewski, 
  Dyrektor Generalny 
  GO-leasing Sp. z o.o.

 

 

 Materiały źródłowe (do pobrania):

 

Projekt ustawy

 

Uzasadnienie projektu

Ocena skutków regulacjiOMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN Z PROJEKTU I UZASADNIENIA USTAWY DOTYCZĄCE LEASINGU I SAMOCHODU W FIRMIE

 

 •  pkt 14 – zmiana dotycząca art. 22i ust. 5a ustawy o PIT (dotyczy leasingodawców)

 

Zmiana polega na wyłączeniu możliwości stosowania niższych stawek amortyzacyjnych (niż określone w Wykazie) przez finansującego w przypadku umowy leasingu, spełniającej warunki określone w art. 23b, której przedmiotem jest samochód osobowy. Chodzi zatem o tzw. (podatkowy) leasing operacyjny, w którym to przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca (finansujący).

 

 •  pkt 15 - zmiany dotyczące art. 23 ustawy o PIT

 

lit. a tiret pierwsze – zmiana dotycząca pkt 4 w ust. 1 art. 23 ustawy o PIT (limit amortyzacji)

 

Zmiana polega na podwyższeniu z 20.000 euro do 150.000 zł kwotę limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego.

 

lit. a tiret szóste – zmiana dotycząca pkt 46 w ust. 1 art. 23 ustawy o PIT (limit „kilometrówki”)

 

Projektowany przepis dotyczy zmiany zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, proponuje się uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy.

 

Podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (niewpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niebędącego samochodem o wartości do 10 tys. zł, niebędącego samochodem niezaliczonym do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok).

 

lit. a tiret siódme - zmiana dotycząca ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT (możliwość zaliczenia jedynie 50% w KUP)

 

Proponuje się, aby podatnik mógł zaliczać 75% wydatków związanych z używaniem samochodu w przypadku, gdy wykorzystuje ten samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany). Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tyko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym w tym zakresie stosowane będzie powiązanie ze sposobem korzystania przez podatnika z samochodu osobowego zadeklarowanym dla potrzeb podatku VAT.

 

lit. a tiret ósme – zmiana dotycząca ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT (limit zaliczania w koszty składki ubezpieczeniowej)

 

Przepis koresponduje ze zmianą wprowadzoną w art. 23 ust. 1 pkt 4 przewidując odpowiednie (z 20.000 euro do 150.000 zł) podwyższenie kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

 

lit. a tiret dziewiąte - zmiana dotycząca ust. 1 pkt 66 i 67 ustawy o PIT (limit zaliczenia w koszty opłaty z tytułu leasingu, najmu lub dzierżawy)

 

Dodawany pkt 66 przepis, rozciąga limit rozliczania wydatków na korzystanie z samochodu osobowego na umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Limit ten koresponduje z (podwyższanym) limitem stosowanym przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od nabytego samochodu i ustalany będzie proporcją wartości samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu itp. i kwoty 150 000 zł. Tak ustalona proporcja stosowana będzie do każdej płatności dokonywanej w ramach ww. umów. W celu zachowania neutralności sposobów korzystania z samochodu osobowego w firmie (nabycie vs. używanie cudzego samochodu) limitowaniu nie będą podlegać składki ubezpieczeniowe płacone w ramach umów leasingu, najmu itp., poza składkami AC pojazdu (składki te również podlegają limitowaniu kosztowemu w przypadku własnego samochodu). Kwota wynikająca z zastosowania proporcji, o której mowa powyżej obejmować ma także naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Również rozwiązanie to ma zapewnić analogię do rozliczania poprzez odpisy amortyzacyjne samochodu nabytego na własność.

 

lit. b – zmiana dotycząca art. 23 ust. 3b ustawy o podatku PIT (najważniejszy przepis - zwolnienie z ograniczenia 75% dla opłat leasingowych do limitu 150.000 pln - do tego limitu opłaty leasingowe są w 100% kosztem, nawet przy użytkowaniu mieszanym!)

 

Do 75% limitu wydatków zaliczanych do kosztów z tytułu używania samochodu osobowego nie będą zaliczane opłaty (czynsz) z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, jak również opłaty (czynsz) z tytułu najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, chyba że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takim przypadku wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie tylko do części opłaty skalkulowanej bez uwzględniania tego kosztów eksploatacji samochodu osobowego.

 

lit. e – dodawane ust. 5a – 5c w art. 23 ustawy o PIT (kilometrówka prowadzona przez pracownika firmy)

 

Wprowadza się rozwiązanie zgodnie z którym, w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów podatku VAT, również dla celów podatku dochodowego przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Reguła ta nie dotyczy podatników, którzy zasadniczo nie są uprawnieni do odliczania podatku naliczonego (a tym samym nie mogą prowadzić takiej ewidencji). Stanowi o tym dodawany przepis ust. 5b.

 

Jednocześnie, w przypadku ustalenia, iż podatnik niezgodnie ze stanem faktycznym nie stosował ograniczenia kosztów do wysokości 75% poniesionych wydatków (wynikającego z ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT), ograniczenie to znajdzie zastosowanie od daty rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

 

Data publikacji: 22/10/2018

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.